किशोर विद्यार्थीले हेमलिच युक्तिद्वारा सहपाठीको जीवन बचाए

मिडिया सामग्री

के तपाईँलाई थाहा थियो?!

लगभग चोकिङबाट हुने मृत्युको ९५% घरायसी वातावरणमा हुन्छन् ।[Ref:1]